ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βρέχει λέξεις!
Δραστηριότητα Α2

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Αυθόρμητη καταγραφή χαρακτηριστικών της γειτονιάς/πόλης και σύνδεσή τους με τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του περιβάλλοντος. (Βλ. Το περιβάλλον του ανθρώπου)

Διαδικασία

Το α΄ βήμα γίνεται ως ατομική εργασία ή σε μικρές υποομάδες, ώστε να προκύψει στο τέλος ικανός αριθμός λέξεων από τη μια και να συμβάλλουν όλοι οι μαθητές από την άλλη.

  1. Τα παιδιά αναφέρουν λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό. Από αυτές επιλέγουν πέντε που τις καταγράφουν.

  2. Η ένταξη των λέξεων που θα καταγράψει η ομάδα στις κατηγορίες Φύση, Κοινωνία - Πολιτισμός, Οικονομία, Πολιτική μπορεί να δυσκολέψει τους μαθητές. Ακόμη και αν δεν τους δυσκολέψει, προτείνουμε να θέσετε εσείς τον προβληματισμό: θα μπορούσε η λέξη ….. να ενταχθεί και σε άλλες κατηγορίες; π.χ. η λέξη «θάλασσα» θα μπει αβίαστα στην κατηγορία Φύση. Όμως καλό είναι να αναδείξουμε ότι η θάλασσα, ένα στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, σχετίζεται και με τις υπόλοιπες διαστάσεις: Οικονομία, γιατί αποτελεί πεδίο εργασίας και οικονομικού ενδιαφέροντος π.χ. αλιεία, Κοινωνία (αναψυχή, άθληση, επικοινωνίες, μεταφορές κλπ.), Πολιτική, καθώς αποτελεί αντικείμενο ρυθμίσεων που αποφασίζονται από τους φορείς που έχουν την ευθύνη διαχείρισης όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων. Στόχος αυτής της άσκησης είναι να αρχίσουν να συνειδητοποιούν οι μαθητές πως το περιβάλλον τους είναι μια σύνθετη έννοια, το πεδίο τελικά το οποίο καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των στοιχείων: φύση – κοινωνία – οικονομία – πολιτική. 

  3. Με παρόμοιο τρόπο, τα παιδιά αναφέρουν συναισθήματα που τους έρχονται στο μυαλό. Από αυτά επιλέγουν πέντε λέξεις, τις οποίες καταγράφουν. 

  4. Χρησιμοποιώντας τις λέξεις από τις διαδικασίες 1 και 3, ζητούμε από τα παιδιά να συνθέσουν μια πρόταση ή μια μικρή παράγραφο με τις λέξεις που κατέγραψαν.


Το β΄ βήμα γίνεται στην ολομέλεια. Ακούγονται και καταγράφονται οι 5 λέξεις όλων των ομάδων (1 και 3).

 

Προσοχή! για να δημιουργηθεί το συννεφόλεξο που είναι ο τελικός στόχος της δραστηριότητας (γ΄ βήμα), χρειάζονται λέξεις! Όταν καταγράφονται οι λέξεις των ομάδων καταγράφουμε όλες τις λέξεις, ανεξαρτήτως αν έχουν ακουστεί από προηγούμενη ομάδα ή όχι. Τα συννεφόλεξα δημιουργούνται με εφαρμογές του διαδικτύου, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνονται συγκεκριμένες λέξεις τις εμφανίζουν με διαφορετικό μέγεθος.


Τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει ενδεικτικά την κατάταξη μιας λέξης στις παραπάνω κατηγορίες και διαβάζει την πρότασή που δημιούργησε. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με το  γ΄ βήμα που είναι η δημιουργία του συννεφόλεξου της γειτονιάς ή της πόλης μου!  


Η υλοποίηση δεν απαιτεί έξοδο στο πεδίο. 

Παραγόμενα

 

Το τελικό παραγόμενο, το συννεφόλεξο της γειτονιάς μου μαζί με το αρχείο των λέξεων που το δημιούργησε, αναρτάται στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo. Μετά την ανάρτηση του παραγόμενου της ομάδας μας, μελετούμε με τα παιδιά τις αναρτήσεις των άλλων ομάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο και επικοινωνούμε με τους άλλους μαθητές γράφοντας σχόλια, επισημάνσεις, απόψεις ή ό,τι άλλο θεωρήσουν σκόπιμο οι μαθητές μας. 

Και να θυμάστε!

Εμείς όταν λάβουμε τις λέξεις που έφτιαξαν τα σύννεφα όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο θα φτιάξουμε ένα και μοναδικό συννεφόλεξο για όλες τις γειτονιές που συμμετέχουν στο δίκτυο, που θα το αφήσουμε να ταξιδέψει μακριά. Προσέξτε μην χάσετε το σύννεφο αυτό! 

Στο συννεφόλεξο εμφανίζονται  όλες οι λέξεις των ομάδων που συμμετείχαν στο δίκτυο μας τη χρονιά 2014-15

Φύλλο Εργασίας

Α: Πέντε + Πέντε λέξεις για τη γειτονιά μου 

 

Εργασία ατομική ή σε μικρές υποομάδες (2-3 ατόμων)

1. Καταγράψτε τις λέξεις που σας έρχονται στο νου, όταν σκέφτεστε τη γειτονιά σας. Συζητήστε και διαλέξτε τις πέντε πιο σημαντικές. 

...........................................................................................................

2. Μπορείτε να τις εντάξετε κάθε μια από τις 5 λέξεις σε μια από τις επόμενες κατηγορίες

3. Καταγράψτε τα συναισθήματα που σας έρχονται στο νου, όταν σκέφτεστε τη γειτονιά σας. Συζητήστε και διαλέξτε τα πέντε πιο σημαντικά

...........................................................................................................

4. Συνθέστε μια μικρή πρόταση ή παράγραφο με αυτές τις 5+5 λέξεις.

...........................................................................................................

Β. Ερευνούμε τις λέξεις μας

Εργασία στην ολομέλεια!

Κάθε υποομάδα 


1. Διαβάζει τις 5 + 5 λέξεις που σημείωσε. Ζητήστε από κάποιο μέλος της ομάδας να καταγράφει όλες τις λέξεις που ακούγονται.


Ποιες είναι οι λέξεις που ακούστηκαν περισσότερες φορές; Μπορείτε να εκτιμήσετε γιατί;
 

...........................................................................................................

2. Παρουσιάζει και αιτιολογεί την κατάταξή μιας λέξης που συμπεριλάβατε στις κατηγορίες που αναφέρονται στο α2.

 

Συζητήστε την κατάταξή σας με τους συμμαθητές σας των άλλων ομάδων.

...........................................................................................................

3. Διαβάζει το κείμενο που συνέθεσε στο α4.

Γ. Ένα σύννεφο για τη γειτονιά μου!

Σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε και λίγη τεχνολογία για τη δημιουργία συννεφόλεξων στην εργασία σας . Τα συννεφόλεξα δημιουργούνται με εφαρμογές του διαδικτύου, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνονται συγκεκριμένες λέξεις τις εμφανίζουν με διαφορετικό μέγεθος.

Εργασία στην ολομέλεια

Αφού έχετε καταγράψει τις λέξεις για τη γειτονιά σας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://worditout.com/ 

Επιλέγετε create και κάνετε επικόλληση τις λέξεις που καταγράψετε. Η εικόνα που δημιουργείται, αφού προσαρμοστεί από εσάς, αποθηκεύεται με βάση τις επιλογές που δίνει η ιστοσελίδα στον υπολογιστή του σχολικού εργαστηρίου ή στον δικό σας.

Δώστε εσείς το σχήμα που θέλετε στο σύννεφο για τη γειτονιά σας!

  • Παρατηρείστε και συζητήστε: Ποια ή ποιες είναι οι λέξεις που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα;

  • Μπορείτε να δώσετε μια πρώτη ερμηνεία;

  • Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας σε μια παράγραφο.

Το σύννεφο της γειτονιάς σας θα το ανεβάσετε στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας, το Edmodo. Μετά την ανάρτησή του διαβάστε και σχολιάστε τις αναρτήσεις των άλλων ομάδων.

Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε το συννεφόλεξο ηλεκτρονικά, μπορείτε να το φτιάξετε χειροποίητα σε ένα χαρτόνι και να μας στείλετε μια φωτογραφία του.

Μην ξεχάσετε να μας στείλετε το αρχείο με τις λέξεις που δημιούργησαν το σύννεφό σας.

Και να θυμάστε: Εμείς όταν λάβουμε τις λέξεις που έφτιαξαν τα σύννεφα όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο θα φτιάξουμε ένα και μοναδικό σύννεφο για όλες τις γειτονιές που συμμετέχουν στο δίκτυο, που θα το αφήσουμε να ταξιδέψει μακριά. Προσέξτε μην χάσετε το σύννεφο αυτό !

Δραστηριότητα Α2

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.