Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για κάθε άνθρωπο, μια πόλη είναι το πεδίο της καθημερινής του εμπειρίας …

Στην πόλη διαμορφώνονται οι πολίτες, οι ιδέες και οι αντιλήψεις τους, τα πρότυπα και οι αξίες τους …

Η πόλη δεν είναι απλά ένας χτισμένος χώρος, όπου συγκατοικούν άνθρωποι ούτε μια διοικητική ενότητα στο πλαίσιο της οποίας συνυπάρχουν, αλλά ένα δημιούργημα πολύπλοκων ανθρώπινων συνεργατικών δραστηριοτήτων, το οποίο διαμορφώνει τον χώρο και τον άνθρωπο και ταυτόχρονα  διαμορφώνει τους όρους και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να τον μετασχηματίσουν …

Στην πόλη συναντιούνται το φυσικό με το τεχνητό, τα υλικά με τις ιδέες, το δημόσιο με το ιδιωτικό, το παρελθόν με το μέλλον …

Με αυτή την έννοια η πόλη αποτελεί την πρώτη ύλη, «το πεδίο» στο οποίο μπορεί να επικεντρωθεί η παρατήρηση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει, η κριτική ερμηνεία της και τελικά η παρέμβαση για τον μετασχηματισμό της …

Αποσπάσματα από την ενότητα: Η Πόλη ως «πρώτη ύλη» για τη σχεδίαση του «παρατηρείν», Σχίζα Κωνσταντίνα (2009).  Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα διδακτικό μοντέλο που οικοδομεί την κριτική σκέψη και τη σχέση με τον «άλλον». Εκδ. Δαρδάνος.