Αναζητούμε στοιχεία στον… αέρα!Δραστηριότητα Β4

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Διερεύνηση της ποιότητας του αέρα.

Διαδικασία

Στην προτεινόμενη δραστηριότητα καθοδηγούμε τα παιδιά σε μια αναζήτηση και κριτική αξιοποίηση πληροφοριών, ώστε να συνθέσουν μια απάντηση ως προς την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν καθημερινά στην πόλη τους, έχοντας ως δεδομένο πως ο καθαρός αέρας αποτελεί βασικό συστατικό της ποιότητας ζωής σ’ αυτήν.


Για να απαντηθούν τα ερωτήματα που τίθενται, οι μαθητές θα περιηγηθούν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, οι οποίες θα αποτελέσουν τις πηγές τους.

 

Η μεθοδολογία που προτείνουμε είναι µία προσέγγιση οργάνωσης μαθημάτων που ονομάζεται Ιστοεξερεύνηση (WebQuest).


Μια ιστοεξερεύνηση αποτελεί µία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα, αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας. Σε μια δραστηριότητα αυτής της μορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της και να υποστηρίζουν τους μαθητές στην καλλιέργεια της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και της κριτικής τους ικανότητας. 


Με το ίδιο τρόπο που προτείνουμε στη δραστηριότητα αυτή, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν την ποιότητα του νερού, τη χρήση της ενέργειας, τη μετακίνηση στη πόλη, την ύπαρξη ελεύθερων χώρων πρασίνου κ.ά.

Ως υπόδειγμα σας προτείνουμε την ιστοεξερεύνηση για την ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καθοδηγούμε τα παιδιά σε μια αναζήτηση και κριτική αξιοποίηση πληροφοριών, που θα μπορούν να συνθέσουν μια απάντηση ως προς τα αίτια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις επιδράσεις της στους κατοίκους μιας πόλης και όχι μόνο, αφού η αέρια ρύπανση δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφικά περιοχή, αλλά απλώνεται ανάλογα με τις κινήσεις

Πηγές:

 

Παραγόμενα

Ηλεκτρονική παρουσίαση, ανάρτηση σε ιστοσελίδα, αφίσα, κειμένου

Φύλλο Εργασίας

Στόχος μας είναι να ερευνήσουμε ένα σημαντικό συστατικό της ποιότητας ζωής για κάθε πόλη και όχι μόνο: την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Με παράδειγμα μια δραστηριότητα που σχεδιάσαμε για τη Θεσσαλονίκη σας καλούμε σε μια αντίστοιχη αναζήτηση στην πόλη σας. Είστε έτοιμοι;

Η έρευνα που θα αναλάβετε πρέπει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • α. Υπάρχει αέρια ρύπανση στην πόλη μας;

 • β. Αν ναι: Τι την προκαλεί ;

  • Πώς επηρεάζει τους κατοίκους;

  • Ποιος ευθύνεται;

  • Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;

 • γ. Αν όχι: Ποιες επιλογές στο σχεδιασμό της πόλης οδήγησαν σ’ αυτό το αποτέλεσμα;

 • δ. Υπάρχουν σταθμοί ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης; Πού βρίσκονται; Ποιος φορέας τους εγκατέστησε; Ποιος φορέας συλλέγει τα δεδομένα; Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που συλλέγονται; Θα θέλατε να επισκεφθείτε κάποιον από αυτούς;

 

Για το σκοπό αυτό θα περιηγηθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες που θα αποτελέσουν τις πηγές σας.

Πηγές:

 

 

Αξιοποιήστε λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης, ώστε να παρουσιάσετε στις άλλες ομάδες τα αποτελέσματα της έρευνάς σας.

 

Μπορείτε φυσικά να επιλέξετε και άλλους τρόπους, για παράδειγμα μια αφίσα ή και ένα απλό χαρτόνι εργασίας με χρήση της εφαρμογής Thinglink.

Ας ξεκινήσουμε!

 1. Διαβάστε τις πληροφορίες που παρέχουν οι ιστοσελίδες που σας έχουν δοθεί.

 2. Επιλέξτε υλικό κατάλληλο να υποστηρίξει απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσατε.

 3. Δημιουργήστε μια παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνάς σας, ώστε  να ενημερώστε τους συμμαθητές σας.

 

Έχοντας ολοκληρώσει τη δραστηριότητα, θα αποκτήσετε μια εικόνα ενός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι πολλών πόλεων με σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική ποιότητα της ζωής τους. Με συνεργατικό τρόπο θα διαμορφώσετε μια άποψη της υπάρχουσας κατάστασης και θα προβληματιστείτε για τους τρόπους αντιμετώπισης.

Δραστηριότητα Β4

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.