Εμείς και η γειτονιά μας

Δραστηριότητες της Α’ φάσης

Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης τον τόπο, όχι οποιονδήποτε, αλλά τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το σχολείο, κατοικούν οι μαθητές και με τον οποίο έχουν αναπτύξει προσωπικό δεσμό. Ένας τέτοιος «τόπος» ταυτίζεται με την έννοια της κοινότητας και λειτουργεί ως «κείμενο» για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με αυτήν (βλ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο τοπικό περιβάλλον).

Ο τόπος αυτός στο πρόγραμμα μας είναι η γειτονιά ή η πόλη μας. Η Α’ Φάση εστιάζει λοιπόν στο άμεσο περιβάλλον των μαθητών μας! 

  • Ποια είναι η γειτονιά μας; Τι σημαίνει για μας;

  • Προσεγγίζουμε τη γειτονιά μας μέσα από τα βιώματά μας.

  • Συνδέουμε τη γειτονιά μας με την πόλη μας.

  • Προσεγγίζουμε τα δομικά στοιχεία και τις λειτουργίες της πόλης.

Σ΄ αυτή τη φάση προτείνονται πέντε δραστηριότητες. Ζητάμε από τις ομάδες του δικτύου να υλοποιήσουν και να αναρτήσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας (edmodo) την προτεινόμενη ως κοινή δραστηριότητα της Α΄ φάσης, τη Δραστηριότητα Α2: Βρέχει λέξεις… και να σχολιάσουν τις αναρτήσεις των άλλων ομάδων. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα βοηθήσουν στην εισαγωγή στο θέμα «Εμείς και η γειτονιά μας».

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας καλούνται τα μέλη των ομάδων να συζητήσουν τι αποκόμισαν και να αξιολογήσουν τον τρόπο συνεργασίας τους. Θα μας ενδιέφεραν επίσης τα σχόλιά τους ή γιατί όχι και η ανάρτησή και άλλων δραστηριοτήτων που υλοποίησαν.

Προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης: Σεπτέμβριος,, Οκτώβριος και Νοέμβριος

Οδηγίες και Φύλλα Εργασίας των δραστηριοτήτων της Α’ φάσης

Αποτύπωση των εμπειριών και των βιωμάτων των παιδιών μέσα από τα οποία θα περιγραφεί η γειτονιά τους.

Δραστηριότητα Α1

Η γειτονιά μας!

Αυθόρμητη καταγραφή χαρακτηριστικών της γειτονιάς/πόλης και σύνδεσή τους με τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του περιβάλλοντος. Δημιουργία Συνεφόλεξου

Δραστηριότητα Α2

Βρέχει λέξεις!

Κοινή Δραστηριότητα

Δημιουργία, αφήγηση και παρουσίαση μιας ιστορίας, βασισμένη, στις εμπειρίες από τη γειτονιά

Δραστηριότητα Α3

Μια ιστορία θα σας πω!

Εντοπισμός της γειτονιάς στην ευρύτερη περιοχή ή στο σύνολο της πόλης και αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών των αστικών συστημάτων.

Δραστηριότητα Α4

Ανάγνωση τοπίου από ψηλά

Εντοπισμός της γειτονιάς στην ευρύτερη περιοχή ή στο σύνολο της πόλης και αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών των αστικών συστημάτων με τη βοήθεια χαρτών. Αποτελεί επέκταση ή εναλλακτική επιλογή της Δραστηριότητας 4.

Δραστηριότητα Α4.1

Ανάγνωση τοπίου από πολύ ψηλά!